Курсове підвищення кваліфікації

КУРСОВЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Організацією і проведенням курсів підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників ПТНЗ та курсів психолого-педагогічної підготовки працівників підприємств і організацій, що здійснюють професійне навчання на виробництві, займається відділ підвищення кваліфікації та дослідно-експериментальної роботи спільно з іншими відділами НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

Відповідно до ст. 47 законопроекту "Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" визначено, що "професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. Заклади освіти, в яких працюють педагогічні та науково-педагогічні працівники, сприяють їх професійному розвитку та підвищенню кваліфікації. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників включає в себе проходження освітньої програми, стажування, участь у сертифікаційних програмах і тренінгах. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації впродовж 5 років не може бути меншою 150 годин (5 кредитів). При цьому педагогічні працівники мають щорічно планувати певну кількість часу на підвищення своєї кваліфікації. Вибір програми та закладу освіти, установи, організації для підвищення кваліфікації здійснює педагогічний працівник".

З урахуванням багаторічного досвіду з курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2011 №93 упродовж 2011-2015 років на базі нашого Центру проводилась дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня за темою "Розроблення і впровадження інноваційних форм і змісту підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної підготовки педагогів закладів професійно-технічної освіти".

Методологічні підходи з впровадження інноваційних форм і змісту підвищення кваліфікації нами опрацьовані під час наукового пошуку та викладені у розроблених нормативних документах:

- Положення про організацію курсового підвищення кваліфікації у системі післядипломної освіти педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти при НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області (2005);

- Положення про організацію заочної форми підвищення кваліфікації у системі післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області при НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області (2005);

- Положення про організацію індивідуальної (дистанційної) форми підвищення кваліфікації у системі післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів області при НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області (2005);

- Концепція курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійно-технічної освіти при НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області (2009);

- Положення про підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів будівельної галузі на засадах експерименту (2009);

- Положення про кореспондентсько-очну форму підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів (2009);

- Положення про організацію кореспондентської форми підвищення кваліфікації у системі післядипломної освіти педагогічних працівників при НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області (2010);

- Положення про дистанційне навчання на курсах підвищення кваліфікації при НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області (2014).

Курси підвищення кваліфікації проводяться за різними формами навчання: очною, очно-заочною, індивідуальною, дистанційною.

Категорії слухачів КПК:

- директори ПТНЗ;

- заступники директорів з навчально-виробничої роботи;

- заступники директорів з навчально-виховної роботи;

- старші майстри;

- методисти;

- практичні психологи;

- соціальні педагоги;

- викладачі професійної підготовки;

- викладачі загальноосвітньої підготовки;

- майстри виробничого навчання;

- вихователі;

- керівники гуртків;

- бібліотекарі;

-інженерно-педагогічні працівники установ І- ІІ атестаційного рівнів.

Навчально-тематичні плани та програми розробляються Центром на основі кредитно-модульного підходу. У їх змісті реалізується розкриття компетентностей, якими повинні володіти педагогічні працівники, а саме – психологічна, педагогічна, виховна, науково-дослідна, соціально-економічна, інформаційно-комунікаційна.

Навчально-тематичний план складається з 4 модулів:

v соціально-гуманітарного;

v професійного (психолого-педагогічного);

v фахового;

v діагностико-аналітичного.

Обсяг навчальних планів становить від 5 до 7 кредитів ЄКТС, залежно від категорії педагогічних працівників і форми навчання.

З метою визначення рівня професійної компетентності слухачів на першому занятті здійснюється вхідне діагностування. Діагностичні анкети розроблені для кожної категорії педагогічних працівників.

У навчальному процесі використовуються такі основні види навчальних занять: лекції, практичні, семінарські, тренінги, аналіз конкретних виробничих ситуацій, рольові та ділові ігри.

Під час навчання слухачі опановують такі інноваційні технології, як: особистісно-розвивальні, модульну технологію професійного навчання, дуальну систему та компетентнісний підхід у підготовці кваліфікованих робітників.

Обов’язковою є і педагогічна практика слухачів на базі опорних ПТНЗ з метою засвоєння досвіду роботи кращих педагогів області.

Завершуються курси підвищення кваліфікації підсумковою конференцією з обміну досвідом і захистом випускної роботи, модульним контролем, який включає тестові питання з соціально-гуманітарного, професійного та фахового модулів.

Важливим є вихідне діагностичне анкетування, яке дозволяє педагогу здійснити самоаналіз і з’ясувати динаміку розвитку професійної компетентності та напрями подальшої роботи.

2021-12-17 15:13:34
Засідання обласних фахових секцій працівників психологічної служби ЗП(ПТ)О Хмельницької області

16 грудня 2021 року в Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області було проведено засідання обласних фахових секцій практичних психологів і соціальних педагогів на тему «Використання проєктивних та арт-терапевтичних технік в роботі фахівця психологічної служби ЗПО».

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області