Новини
2018-03-05 09:40:06
Концепція розвитку та модернізації підготовки кваліфікованих кадрів «Сучасна професійна освіта»

Сучасна професійна освіта

      Міністерство освіти і науки України пропонує для обговорення першу версію Концепції розвитку та модернізації підготовки кваліфікованих кадрів «Сучасна професійна освіта».

       Цей документ пояснює основні ідеї, що закладаються в основу нового Закону України «Про професійну освіту» та обґрунтовує ідеологію змін у сфері підготовки кваліфікованих кадрів.

Серед найбільш актуальних питань, що потребують обговорення, дискусій, конструктивної критики, пропозицій щодо нестандартних рішень та узгодження позицій суспільного запиту, визначено наступні теми:

1. Нова модель управління.

Суспільство активно обговорює, як буде здійснено розмежування управлінських повноважень у сфері професійної освіти в процесі децентралізації? Що забезпечить реальну автономію закладів професійної освіти? Як сформувати оптимальну мережу закладів для підготовки кваліфікованих кадрів та започаткувати діяльність нових типів закладів професійної освіти? Яким чином забезпечити ефективне використання цілісних майнових комплексів закладів освіти.

2.Забезпечення якості професійної освіти.

Ідеться не лише про відповідність змісту освіти та результатів навчання очікуванням особистості та потребам ринку праці. Серед питань: чи надає можливість запровадження професійних, освітніх та стандартів оцінювання побудувати індивідуальну освітню траєкторію особі на будь-якому етапі професійної кар'єри? Що забезпечить реалізацію принципу навчання упродовж життя для всіх категорій населення? Як забезпечити багатофункціональність і об'єктивність діяльності кваліфікаційних центрів та упровадження внутрішньої та зовнішньої системи забезпечення якості професійної освіти? Як сформувати сучасне освітнє середовище, що забезпечить науковість, інноваційність, доступність, прозорість, відкритість освітнього процесу? Які вимоги формує нова професійна освіта до кадрового забезпечення освітнього процесу?

3. Розвиток державно-приватного партнерства.

Якою буде модель взаємовідносин між надавачами, здобувачами освітніх послуг та користувачами професійних кваліфікацій для узгодження потреб економіки, запитів особистості та пропозицій закладів освіти у кваліфікованих кадрах? На яку підтримку держави очікують роботодавці для забезпечення професійного розвитку працівників в умовах виробництва? Як ринок праці буде впливати на розроблення та упровадження стандартів на компетентнісній основі? Як реалізувати можливості державно-приватного партнерства для формування інноваційного середовища у сфері професійної освіти? Як ефективно реагувати на запити ринку праці та потреби особистості у нових кваліфікаціях та професіях? Як впливатимуть роботодавці на упровадження нових форм та методів здобуття кваліфікацій у сфері професійної освіти, у тому числі за дуальною формою навчання?

4. Новий імідж здобувана кваліфікацій професійної освіти та педагога професійної освіти.

Як змінити стереотипи суспільства щодо престижності професійної освіти? Як переконати учнів, молодь, соціум, що професійна освіта - вдалий життєвий старт, який надає право і можливість вибору власної освітньої траєкторії? Яким чином гармонізувати потреби особистості й ринку праці з пропозиціями сфери професійної освіти? Як залучити зацікавлені сторони до упровадження нових форм і методів професійної орієнтації дітей та молоді, популяризації професійної освіти, її можливостей та досягнень? Що сприяє побудові кар'єри та професійному зростанню особистості з професійною освітою? Які фактори сприятимуть залученню висококваліфікованих спеціалістів до формування кадрового потенціалу країни? Застосування яких особливих методологічних підходів потребує підготовка педагогічних кадрів для сфери професійної освіти?

5. Багатоканальне фінансування.

Як залучити різні джерела фінансування до сфери професійної освіти? Як сформувати обґрунтовані показники замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів? Що сприятиме залученню додаткових джерел фінансування? Яким чином залучати інвестиційні проекти, що забезпечать модернізацію сфери професійної освіти? Які фактори впливають на забезпечення прозорості, гнучкості, оперативності в процесі використання кошторисних призначень.

Подальший громадсько-державний діалог буде організовано за цими напрямами. На основі такого обговорення розроблятиметься законопроект «Про професійну освіту» та інші нормативні документи.

Сучасна професійна освіта є пріоритетом діяльності Уряду, передумовою сталого розвитку суспільства, нагальною потребою розвитку економіки та важливим компонентом формування успішної особистості.

 

Детальніше ...

2020-02-27 16:10:59
Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у ЗП(ПТ)О

Питанню забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей-сиріт під час навчання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний вебінар працівників психологічних служб, який відбувся 27 лютого 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області