Новини
2015-11-16 15:24:44
Маркетингова діяльність ПТНЗ у центрі уваги науково-методичної ради

       В умовах докорінного реформування галузі ПТО зростає роль маркетингової діяльності ПТНЗ, яка все активніше розширює свої межі від обов’язкової складової бізнес-інструментарію до ефективного важеля ринку освітніх послуг. Це й зумовило необхідність ґрунтовного вивчення особливостей організації маркетингових досліджень у ПТНЗ і визначення перспектив подальшої діяльності маркетингових служб освітніх закладів як обов’язкової умови прогнозованої діяльності навчального закладу, його успішного функціонування та розвитку. З огляду на це, 12 листопада 2015 року відбулося засідання науково-методичної ради Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області за участю науковців, роботодавців, керівників ПТНЗ, педагогів-практиків на тему «Стан організації маркетингової діяльності у ПТНЗ та основні напрями її удосконалення». Цей захід транслювався також у режимі он-лайн для ПТНЗ області.

     Відкриваючи науково-представницьке зібрання, Шевчук Л.І., директор НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, акцентувала увагу на всезростаючій ролі маркетингової діяльності ПТНЗ у створенні сприятливих умов для успішного функціонування і розвитку закладів, утвердженні їх позитивного іміджу на ринку надавачів освітніх послуг.

     Заступник директора - начальник управління професійної освіти і ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Харчук А.М. підкреслила виняткову роль маркетингової діяльності освітніх закладів у забезпеченні регіонального ринку праці кваліфікованими робітниками. Антоніна Михайлівна наголосила на посиленні спільної відповідальності ПТНЗ і роботодавців за працевлаштування кваліфікованих кадрів і закликала профтехосвітян до повномасштабного вивчення досвіду ПТНЗ України щодо організації маркетингової діяльності.

 

    У ході засідання Коломійчук С.Б.,завідувач лабораторії науково-методичного забезпечення управлінської діяльності в ПТНЗ НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, проаналізувала стан організації маркетингової діяльності у ПТНЗ та окреслила основні напрями її удосконалення.

        Практичним досвідом із цього напряму роботи поділились керівні кадри ПТНЗ, у яких маркетингова діяльність організована на високому рівні. Зокрема, Рущак М.Ю., директор ДНЗ «Подільський центр ПТО», зосередив увагу на організації маркетингової служби очолюваного ним закладу освіти. Михайло Юрійович підкреслив, що для вивчення потреб ринку праці, зацікавленості замовників робітничих кадрів у кваліфікованих робітниках Центр систематично проводить опитування роботодавців, на основі якого ліцензуються нові професії, запроваджується курсове навчання. Рущак М.Ю. вагомим інструментом формування стратегії навчального закладу, забезпечення його ефективної співпраці з соціальними партнерами вважає створення і функціонування консультативних і фахових рад ПТНЗ. 

       На думку директора ДНЗ «ВПУ №11 м. Хмельницького» Селізара В.М., який навів реальні приклади ефективної взаємодії ПТНЗ із замовниками кадрів, сучасні економічні умови потребують нового підходу до маркетингу, що має базуватися перш за все на інтересах споживачів нового продукту. Василь Михайлович також презентував набір інструментарію, який використовується у ПТНЗ для проведення маркетингових досліджень, і акцентував увагу на їх дієвості, що полягає у створенні позитивного іміджу закладу на ринку освітніх послуг.

     Матеріали на науково-методичну раду також надали заступники директорів – ВПУ №25 м. Хмельницького Загіка О.О. і ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» Бровчук Л.І. Науковим підходам до організації маркетингової діяльності навчального закладу, заснованих на критеріях конкурентоспроможності та оцінюванні зовнішніх умов функціонування освітнього суб’єкта, особливу увагу приділила заступник директора ВПУ №25 м.Хмельницького Загіка О.О., яка конкретизувала застосування маркетингово-моніторингових досліджень у процесі професійної підготовки кваліфікованих робітників.

       У матеріалах заступника директора ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» Бровчук Л.І. йдеться про створену в навчальному закладі маркетингову групу, яка охоплює маркетингові дослідження, комунікації, управління маркетинговою діяльністю. Також відмічено, що перспективність роботи маркетингової групи у ПТНЗ полягає у забезпеченні концептуального осмислення маркетингового управління розвитком навчального закладу, оцінюванні відповідності потенціалу закладу потребам ринків праці й освітніх послуг, підвищенні надійності й ефективності розвитку освітнього закладу в ринкових умовах. 

 

 

 

 

 

         У ході конструктивного обговорення порядку денного Залуський С.Е., перший заступник директора Хмельницького обласного центру зайнятості, закликав керівників ПТНЗ активніше брати участь у тендерах на підготовку незайнятого населення. Бацуца В.І., приватний підприємець, заслужений наставник молоді України, кавалер двох орденів «Трудової слави», дав високу оцінку потенціалу профтехосвіти регіону та наголосив на необхідності спільної зацікавленості ПТНЗ і роботодавців у підготовці кадрів, запропонував здійснювати підготовку робітничого персоналу безпосередньо на його виробництві. Володимир Іванович підкреслив, що першочерговою місією закладів ПТО є саме навчальна.

    Усе зазначене дає підстави констатувати, що ефективно налагоджена маркетингова діяльність сприятиме зміцненню партнерських відносин між бізнесовими структурами й освітнім простором, стане основним важелем у формування стратегії розвитку закладів ПТО регіону.

 

         Заслухавши інформацію про стан організації маркетингової діяльності у ПТНЗ та основні напрями її удосконалення, науково-методична рада НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області рекомендує:

 

            1.Запровадити в ПТНЗ освітній маркетинг як необхідну умову прогнозованої діяльності навчального закладу, його успішного функціонування та розвитку.

 

 Керівники ПТНЗ 
 

Педагогічні працівники ПТНЗ                                         Постійно  

2.Продовжити практику анкетування роботодавців, дослідження та аналізу попиту і пропозицій на ринку праці та освітніх послуг, вивчення потреб роботодавців для вирішення актуальних проблемних питань підготовки кваліфікованих робітників, надання пропозицій щодо обсягів і структури підготовки кваліфікованих робітників, коригування змісту, форм і методів навчання.

  
Керівники ПТНЗ

 

Педагогічні працівники ПТНЗ                                       Систематично  

3.Удосконалювати форми співробітництва ПТНЗ, промисловості, бізнесу та профспілок з питань підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для підприємств області, запроваджувати дуальну, модульно-компетентнісну системи підготовки фахівців. 
 
 

Керівники ПТНЗ 
Педагогічні працівники ПТНЗ                                          Постійно
 

4.Продовжити практику укладання договорів про співпрацю з підприємствами, установами та організаціями; залучати представників роботодавців до удосконалення матеріально-технічної бази, формування змісту освіти, проведення навчальних занять, участі у державній кваліфікаційній атестації, керівництва виробничою практикою.
 
 

Керівники ПТНЗ

 

Педагогічні працівники ПТНЗ                                           Постійно
 
5.Здійснювати вивчення та аналіз оцінки роботодавцями професійного рівня підготовки випускників.
 
Керівники ПТНЗ
Педагогічні працівники ПТНЗ                                         Систематично
 
6.Проводити моніторинг працевлаштування випускників, їх закріплення на першому робочому місці та професійного просування;
 

 
Керівники ПТНЗ 
 
Педагогічні працівники ПТНЗ                                           Систематично
 
    7.Удосконалити перспективне та поточне планування роботи ПТНЗ на основі аналізу результатів і проблем навчально-виробничої, навчально-виховної, навчально-методичної, фінансово-господарської, виробничо-комерційної діяльності, виконання обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів та підсумків їх працевлаштування. 
 
 
 

Керівники ПТНЗ                                                          До початку навчального року 
 

     8.Удосконалити роботу ПТНЗ з питань маркетингових комунікацій для формування іміджу та впливу на оцінки, думки і поведінку споживачів освітніх послуг. 
 
 
 

Керівники ПТНЗ                                                                   Постійно 
 

      9.З метою підняття престижу робітничих професій, іміджу ПТНЗ активізувати профорієнтаційну роботу, впроваджувати психологічне тестування з визначення бажаного типу майбутньої професії ще під час подання документів вступниками. 
 
 
 

Керівники ПТНЗ 
Педпрацівники ПТНЗ                                                           Постійно 
 

       10.Розглянути можливість створення організаційної структури при ПТНЗ, яка досліджувала б ринок освітніх послуг і ринок праці, сприяючи працевлаштуванню випускників.
 
          Керівники ПТНЗ
             Педпрацівники ПТНЗ                                                       І півріччя 2016 року 
 
      11.Активізувати роботу інформаційних служб ПТНЗ, зокрема з питань маркетингової та інформаційно-аналітичної діяльності. 
 
 
 

Керівники ПТНЗ  

 
 

Педпрацівники ПТНЗ                                                               Постійно 
 

       12.Здійснювати науково-методичний супровід роботи керівників ПТНЗ, зокрема з питань планування перспективного розвитку ПТНЗ та впровадження нових підходів до управління закладами ПТО.  
 
 

Лабораторія НМЗ УД НМЦ ПТО ПК                                  Систематично 
 

       13.Узагальнювати та поширювати передовий управлінський досвід ПТНЗ області з питань маркетингового підходу в управлінні. 
 
 
 

НМЦ ПТО ПК                                                                             Постійно

 
 

Керівники ПТНЗ 
 

       14.Активізувати співпрацю з обласним центром зайнятості щодо участі ПТНЗ у тендері на підготовку незайнятого населення.
 
 
 

Керівники ПТНЗ                                                                  Систематично 
 

       15.Вивчати досвід ПТНЗ України з питань організації маркетингового управління. 
 
 
 

НМЦ ПТО ПК                                                                      2016 рік 
Департамент освіти і науки 
Хмельницької облдержадміністрації
Керівники ПТНЗ

2020-02-20 10:03:31
Вебінар викладачів математики ЗП(ПТ)О

Відповідно до плану роботи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області 30 січня 2020 року відбувся вебінар викладачів математики ЗП(ПТ)О на тему «Формування ключових компетентностей на уроках математики».

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області