Новини
2014-06-05 11:07:38
ТУРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ – ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

 

Хмельницька область стала однією з п’яти регіонів, обраних Міністерством освіти і науки України для апробації методології Туринського процесу на регіональному рівні в рамках пілотного проекту Європейського фонду освіти «Туринський процес - розвиток потенціалу регіонів» (2013-2014).

Туринський процес представляє собою процес з участю різних зацікавлених сторін, направлений на аналіз політики професійної освіти і навчання на основі фактичних даних.
В основі Туринського процесу лежать принципи очолюючої ролі країн-учасниць як в процесі аналізу, так і підготовці звіту; широку участь у даному процесі всіх зацікавлених сторін; цілісний підхід, заснований на розумінні завдань професійної освіти як щодо молоді, так і дорослого населення; доказової бази, заснованої на фактах.
Метою пілотного проекту «Туринський процес - розвиток потенціалу регіонів» було здійснення аналізу системи професійної освіти та навчання регіону на основі фактичних даних для виявлення існуючих проблем, визначення перспектив розвитку системи підготовки робітничих кадрів у регіоні, обміну досвідом і кореляції освітньої політики з європейськими тенденціями розбудови системи підготовки робітничих кадрів.
Аналіз системи професійно-технічної освіти Хмельницької області згідно з методологією Туринського процесу проводився за такими напрямами:
- перспективи розвитку системи ПТО;
- зовнішня ефективність: вирішення завдань у сфері демографії, економіки і ринку праці;
- внутрішня ефективність: задоволення соціальних потреб у сфері ПТО і поширення принципів соціальної інтеграції;
- внутрішня якість і ефективність надання первинної та неперервної ПТО;
- управління і фінансування системи первинної та неперервної ПТО та інституційний потенціал до впровадження змін.
Реалізація проекту розпочалася у жовтні 2013 року та включала в себе декілька етапів: організаційний (створення робочої групи, планування роботи), аналітичний (збір та аналіз даних), консультаційний (консультації, проведення семінарів), звітний (підготовка і презентація самого документу), валідаційний (обговорення звіту з усіма зацікавленими сторонами).
Підготовку звітних матеріалів здійснювала робоча група, в склад якої увійшли працівники Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації та Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області.
При підготовці звіту члени робочої групи тісно співпрацювали з Головним управлінням статистики у Хмельницькій області (начальник Хамська Л.А.) та Хмельницьким обласним центром зайнятості (в.о. директора Черешня С.С.).
У процесі консультування широку участь взяли базові підприємства - замовники кадрів, об'єднання організацій роботодавців Хмельницької області, структурні підрозділи Хмельницької обласної державної організації, федерація профспілок в Хмельницькій області.
При проведенні аналізу соціально-економічної та демографічної ситуації в регіоні, ринку праці, системи професійної підготовки робітничих кадрів використовувалися наступна доказова база: Стратегія регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 рр., Програма зайнятості населення Хмельницької області на період до 2017 року, Обласна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2011-2015 роки, Обласна програма подолання та запобігання бідності до 2015 року, Програма соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2013 рік, Регіональна програма розвитку малого та середнього підприємництва Хмельницької області на 2013-2014 роки, Регіональна програма з підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2011-2015 роки, Статистичний щорічник Хмельницької області під ред. Скальського В.В., статистичні дані, звітні матеріали, результати анкетування роботодавців про перспективні потреби в робочій силі і потребах в ІТ- фахівцях; моніторингу доступності та якості ПТО.
З метою моніторингу підготовки звітності відповідно до плану реалізації дослідження 25 грудня 2013 Хмельниччину з робочою поїздкою відвідала національний експерт Європейського фонду освіти, завідувач лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України Локшина Олена Ігорівна, яка пропрацювала разом з членами робочої групи регіональний проміжний звіт, прокоментувала зміст структурних компонентів, надала рекомендації щодо його удосконалення. У січні 2014 р. був підготовлений другий варіант контекстуального звіту «Туринський процес в Україні - Хмельницька область», який був представлений на опрацювання соціальним партнерам.
З метою забезпечення валідності проведеного дослідження 24 січня 2014 р. був проведений круглий стіл «Соціальне партнерство як шлях забезпечення якісної підготовки кваліфікованих робітників у системі ПТО» за участю представників влади, роботодавців, ВНЗ, громадських організацій, а також працівників професійно-технічної освіти Хмельницької області. На засіданні круглого столу було обговорено та схвалено звіт, підготовлений за результатами аналізу системи професійної освіти і навчання регіону за методологією Туринського процесу.
Підсумковий звіт «Туринський процес в Україні – Хмельницька область» та процесуальний звіт були представлені 20 травня 2014 р. на підсумковому семінарі проекту в м. Києві разом із напрацюваннями інших пілотних регіонів (Вінницька, Дніпропетровська, Сумська області та м. Київ) з метою поширення досвіду серед інших областей України.
У підсумковому семінарі взяли участь Тімо Куусела, координатор діяльності Європейського фонду освіти в Україні, В’ячеслав Супрун, директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, Олексій Мірошниченко, заступник голови Федерації роботодавців України, експерти з професійного навчання з регіонів нашої держави, представники профспілок, міністерств, громадськості. Також у ході семінару координаторами та експертами Європейського фонду освіти спільно з членами робочих груп пілотних регіонів було опрацьовано аналітичну рамку Туринського процесу за 2014 рік з метою підготовки національного звіту, який розглядатиметься в Турині на конференції.
За підсумками аналітичного дослідження, проведеного в Хмельницькій області, визначено, що позитивна динаміка зростання валового регіонального продукту, розширення міжнародного співробітництва, нарощування потужностей аграрного сектору і промисловості, розвиток туризму, торгівлі, транспорту та зв'язку актуалізують питання якості підготовки та раціонального використання робочої сили в Хмельницькій області, обумовлюючи необхідність подальшої модернізації регіональної системи професійної освіти і навчання. Потреба в модернізації існує також у зв'язку з зовнішніми викликами соціально-демографічного та економічного характеру, до яких відносяться скорочення і старіння населення, високий рівень передчасної смертності в працездатному віці, значне демографічне навантаження на працездатне населення, збільшення міграційного відтоку найманих робітників з професійно-технічною і повною вищою освітою, фінансово-економічна нестабільність, відсутність прогнозування потреби в робочих кадрах на довгострокову перспективу, зменшення чисельності економічно активного і зайнятого населення, значне перевищення пропозиції робочої сили над попитом, надлишок випускників ВНЗ.
З метою адекватного реагування на потреби ринку праці у забезпеченні якісної підготовки кваліфікованих робітничих кадрів система ПТО Хмельницької області знаходиться в стадії трансформації. Крім протистояння зовнішнім викликам, вона спрямована і на вирішення внутрішніх проблем системи, серед яких - невідповідність змісту навчальних планів і програм соціально-економічним потребам та індивідуальним вимогам особистості; низький рівень іміджу ПТНЗ; недостатній рівень забезпечення ПТНЗ навчально-методичною літературою; застаріла матеріальна база ПТНЗ; неефективність професійної підготовки кадрів на виробництві; недостатній рівень мотивації безробітних щодо професійного навчання.
Модернізація системи ПТО регіону відбувається за кількома напрямками. Для практичного вирішення проблем у розвитку та збереженні трудового потенціалу області відповідно до зовнішніх і внутрішніх викликів розроблена і реалізується Регіональна програма розвитку ПТО на 2012-2015 роки.
В області впроваджено систему визначення потреб ринку праці у сфері навичок і навчання - обласний та районні центри зайнятості щоквартально проводять анкетування роботодавців про перспективні потреби в робочій силі. З метою визначення задоволеності роботодавців послугами ПТО, починаючи з 2009 р., ПТНЗ щорічно проводять анкетування роботодавців.
Для задоволення потреб та вирішення проблем малих підприємств у сфері професійних навичок прийнята Регіональна програма розвитку малого та середнього підприємництва на 2013-2014 роки, в рамках якої проводиться інформаційно-роз'яснювальна, профорієнтаційна робота з різними категоріями населення та роботодавцями, організовується навчання незайнятого населення з питань здійснення підприємницької діяльності.
Для підвищення конкурентоспроможності, мобільності безробітних громадян, сприяння їх адаптації до сучасного ринку праці проводиться робота з організації навчання безробітних безпосередньо на виробничій базі підприємств, установ та організацій за індивідуальною формою та шляхом стажування. Крім того, обласний центр зайнятості тісно співпрацює з навчальними закладами стосовно профнавчання безробітного населення. В середньому за три останні роки із загальної кількості безробітних, які пройшли навчання, майже половина отримали професію в ПТНЗ області.
З метою задоволення соціальних потреб та поширення принципів соціальної інтеграції особлива увага в системі ПТО приділяється соціально вразливим категоріям населення. Тому в ПТНЗ області створюються належні умови проживання та професійної освіти цієї категорії учнів, забезпечено відповідний психолого-педагогічний та соціальний супровід.
Для формування соціальної активності та суспільної самосвідомості молоді в навчальному закладі з жовтня 2007 р. в ПТНЗ Хмельницької області стало діяти учнівське самоврядування.
Одним з пріоритетних напрямків у системі ПТО регіону є забезпечення якості освіти та постійний аналіз відповідності якісних показників навчально-виробничого процесу нормативним вимогам. Для оцінки якості діяльності ПТНЗ на локальному та регіональному рівнях використовуються розроблені Науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області в 2005 р. критеріальні показники ( індикатори ).
Для забезпечення ПТНЗ області професійними педагогічними кадрами обласною методичною службою розроблена і впроваджена система безперервного розвитку професійної компетентності педагогів закладів ПТО, яка складається з внутрішньоучилищного та регіонального рівнів, самоосвітньої роботи, а також курсового підвищення кваліфікації.
ПТНЗ Хмельницької області мають позитивний досвід співпраці з ВНЗ щодо продовження навчання випускників на більш високих ступенях освіти. Щорічно в середньому 4% випускників стають студентами вищих навчальних закладів.
Творчими групами Хмельницької області розроблено вісім ДСПТО. У плані навчально-методичного забезпечення особлива увага приділяється створенню навчально-методичної літератури, електронних педагогічних навчальних засобів.
В результаті пошуку нових підходів щодо організації навчально-виробничої діяльності учнів у ПТНЗ області впроваджено такі сучасні форми професійного навчання: створення і функціонування на базі підприємств навчально-виробничих дільниць; впровадження модульної системи навчання; навчання в навчально-тренувальної фірмі; створення і функціонування на базі ПТНЗ навчально-практичного будівельного центру для впровадження сучасних виробничих технологій; ступенева підготовка фахівців-аграріїв у співпраці з ВНЗ; впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
 Досягненням регіональної системи ПТО є створення єдиного інформаційного середовища. Зокрема, працівниками НМЦ ПТО ПК створено інформаційний портал «Профтехосвіта Хмельниччини» http://profosvitakm.at.ua. Педагогами ПТНЗ області створені і функціонують більше 240 власних блогів і сайтів. З метою систематизації роботи щодо інформаційного забезпечення з ініціативи НМЦ ПТО ПК в ПТНЗ області створено інформаційні служби. Здійснюється входження педпрацівників у відкрите інформаційне навчальне середовище: розробляються електронні підручники, структурується і наповнюється платформа для дистанційного навчання в рамках курсового підвищення кваліфікації.
Важливим моментом щодо модернізації ПТО регіону є те, що, починаючи з 2011 р., обласна влада виділяє кошти на оновлення і розвиток навчально-матеріальної бази ПТНЗ. Також за сприяння Хмельницької ОДА та фінансової підтримки обласної ради на базі трьох ПТНЗ створені спеціалізовані відділення безпеки життєдіяльності, що спростило механізм і заощадило кошти для забезпечення заходів пожежної безпеки в закладах освіти регіону.
Для впровадження нової моделі державно-громадського управління за підсумками роботи круглого столу «Соціальне партнерство як шлях забезпечення якісної підготовки кваліфікованих робітників у системі ПТО», який відбувся 24 січня 2014р. в м. Хмельницькому, в регіоні буде створено Наглядову раду.
На основі проведеного аналізу системи професійно-технічної освіти регіону окреслено перспективи її подальшого розвитку, зокрема, через підсилення регіонального прогнозування економіки, збалансування потреб ринку праці й пропозиції мережі професійного навчання, повну фінансову підтримку напряму, оптимізацію управлінської моделі в контексті її трансформації на якість наданих послуг, посилення соціального партнерства, а також впровадження інноваційних моделей, практик, стандартів професійного навчання молоді й дорослих.  

2020-01-27 10:21:53
Сучасні методи профорієнтації у роботі психологічної служби ЗП(ПТ)О

Питанню впровадження сучасних методів профорієнтаційної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти був присвячений обласний семінар працівників психологічних служб, який відбувся 23 січня 2020 року у Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області під керівництвом Наталії Сиско, завідувача лабораторії НМЦ ПТО ПК, кан.психол.наук.

© 2015 Усі права належать НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області